FORRETNINGSBETINGELSER

 

Gyldighed, nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Connect Today Challenged People IVS, Sofia Svarre IVS og Annecatrine Sofia Svarre.

Alle ydelser, kurser, produkter, abonnementsordninger, workshops, 1:1 mentoring/coaching og mentoring forløb udgår fra  – Connect Today Challenged People IVS, Sofia Svarre IVS og Annecatrine Sofia Svarre – Callesensgade 18, 6200 Aabenraa  CVR.: 37703184. Mail: sofia@sofiasvarre.dk

 Fortrolighed

 Connect Today Challenged People IVS, Sofia Svarre IVS  behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Connect Today Challenged People IVS, Sofia Svarre IVS  i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt.

Connect Today Challenged People IVS, Sofia Svarre IVS  videregiver ikke sådanne informationer herunder kundens identitet uden forudgående skriftlig aftale med kunden.

Datapolitik

Connect Today Callenged People IVS indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Connect Today Challenged People IVS har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mail adresse.

 Som følge af ændringer i den nye EU-lov kaldet General Data Protection Regulation (forkortet GDPR), har vi opdateret vores privatlivspolitik.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved, at vi beskytter de oplysninger, du deler med os – uanset om du modtager vores nyhedsbrev(e), er kunde hos os eller på anden måde er i kontakt med Connect Today Challenged People IVS.

Vores databeskyttelsespolitik vil løbende holdes opdateret, sådan at den altid er i overensstemmelse med lovgivningen og er tilpasset vores måde at drive forretning på.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi registrerer følgende oplysninger om dig i nedenstående tilfælde:

 • Nyhedsbreve, herunder Sofia Svarres og andre relaterede nyhedsbreve: Fornavn og e-mailadresse

 • Workshop og andre events: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Formålet med registreringen og behandlingen af oplysningerne er som følger:

 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til et af vores nyhedsbreve sker således, at vi kan sende dig relevant information.

 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til vores kurser, workshops mv. sker, således at vi kan sende dig information om arrangementet mv. og faktura samt til internt overblik over kursusdeltagelse mv.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

 • Når vi anvender dine oplysninger, sker det altid i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Det primære retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:

 • Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger bl.a. på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er, at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler kun almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. 

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til relevante medarbejdere, rådgivere og databehandlere, herunder regnskabspersonale.

Opbevaring af dine personoplysninger
Ift.  opbevaring af dine personoplysninger lægger vi vægt på, hvor længe vi har behov for oplysningerne, dels i forhold til den service, vi gerne vil yde til dig som kunde, dels i forhold til lovgivningskravene.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

 • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du har i visse tilfælde, medmindre du har afgivet et forudgående samtykke hertil, ret til ikke at være genstand for afgørelser, der alene baseres på automatisk behandling, herunder profilering. Bemærk dog, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på sofia@sofiasvarre.dk
 

Hvordan sikrer vi dine personlige oplysninger?
Vi har hos Connect Today Challenged People IVS indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at dine personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Derfor har kun relevante personer, der reelt har behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, adgang til disse.

Fysisk materiale opbevares aflåst og uden adgang for uvedkommende. Derudover er der etableret de fornødne interne procedurer, som skal sikre, at Connect Today Challenged People IVS er i stand til hurtigt at reagere, hvis der mod forventning skulle ske brud på persondatasikkerheden.


Kontakt og klage
Hvis du ønsker at indgive en klage eller er bekymret for, hvordan vi anvender dine personoplysninger, bedes du i første omgang kontakte os, således at vi kan finde en løsning på dit problem hurtigst muligt.

Du kan kontakte vores dataansvarlige på sofia@sofiasvarre.dk

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Denne politik er gældende fra den 25. maj 2018.

 Priser og betaling

 Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms. med mindre andet fremgår.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, abonnementsordninger, workshops, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt.

Tilmelding er bindende uanset om der betales det fulde beløb inden opstart eller der aftales ratebetaling.

Det er dog, med godkendelse af Annecatrine Sofia Svarre, muligt at give pladsen videre til en anden person i forbindelse med forløb eller workshop INDEN opstarten.

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

Forløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart.

På Sofiasvarre.dk  og dinnumerolog.dk har du mulighed for at betale med Visa/Dankort og andre kreditkort (dog ikke det danske Dankort) igennem den 100 % sikre betaling online med Stripe.

Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at give os besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

 

Mentorforløb, kurser, workshops, foredrag og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer I forvejen. Hvis kurser, workshops, mentorforløb, 1:1 sessioner eller foredrag skulle blive aflyst på foranledning af Connect Today Challenged People IVS, Sofia Svarre IVS, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag på mentorforløb, foredrag eller kurser, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse.

Rejseaktiviteter

 For rejseaktiviteter vedr. opgaver for virksomheder med afstand længere end 50 km fra Connect Today Challenged People IVS, Sofia Svarre IVS  adresse,  faktureres de faktiske omkostninger (tog, færge, bro, hotel) samt Statens til enhver tid gældende takster for kørsel i privatbil.

Rettigheder Connect Today Challenged People IVS, Sofia Svarre IVS har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoringsforløb og 1:1 mentoring Ved køb af Connect Today Challenged People IVS, Sofia Svarre IVS  ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar

 Ethvert erstatningsansvar, som Annecatrine Sofia Svarre og virksomheden  Connect Today Challenged People IVS, Sofia Svarre IVS  måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Connect Today Challenged People IVS, Sofia Svarre IVS og Annecatrine Sofia Svarre skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Annecatrine Sofia Svarre har handlet simpelt uagtsomt. Annecatrine Sofia Svarres erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Ændring af forretningsbetingelser; Connect Today Challenged People IVS, Sofia Svarre IVS  og Annecatrine Sofia Svarre har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer I gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel. Lovvalg og værneting: Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret, med retten i Sønderborg som første instans.

Reklamationsret for forbrugere

Købelovens mangelregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.

Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Sofia Svarre på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

 © 2016-2018 Connect Today Challenged People IVS, Sofia Svarre IVS – Annecatrine Sofia Svarre. Alle rettigheder forbeholdes.

  Connect Today Challenged People IVS, Sofia Svarre IVS – Annecatrine Sofia Svarre – CVR. 37703184